Visus studentus,  norinčius dalyvauti „Erasmus+“ studentų ar „Erasmus+“ absolventų praktikų konkurse, prašome atrankos dokumentus pateikti iki 2018-04-22

Dokumentai atrankai:

  1. Atrankos anketa;
  2. Priimančios organizacijos / įmonės patvirtinimas (pagal TRD nustatytą formą);
  3. Fakulteto atstovo rekomendacija (tik absolventų praktikai).

Atrankos kriterijai:

  • studento motyvacija;
  • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios;
  • praktikos atitikimas studijų programai;
  • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
  • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai. Visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai, neturint – bakalauro / magistrantūros diplomo priedėlyje atsispindintys mokymosi rezultatai.

Pirmenybė atrankoje teikiama:

  • studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
  • studentams, kurie pirmą kartą dalyvaus Erasmus+ praktikos mobilume.

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 4 mėn. (studentų praktika vėliausiai gali baigtis 2018-09-21, absolventų – per vienerius metus nuo studijų baigimo datos).

Atrankos rezultatai bus skelbiami VDU tinklapyje, taip pat kiekvienas, atrankoje dalyvavęs studentas, bus informuotas el. paštu 2018-05-03. Daugiau informacijos VDU tinklapyje